Foreign Press Association of Sweden - Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 21 mars 2018 kl 17.30 i Pressrummet, Fredsgatan 4-6, Stockholm

 

Dagordning och verksamhetsberättelse

 

Stöd föreningen med din närvaro!

Din röst är viktig!

Om du inte kan komma, lämna en fullmakt.

 

DAGORDNING

 

1. Årsmötesförhandlingarna öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare tillika rösträknare
5. Godkännande av mötets utlysande
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föreningens balans- och resultaträkning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Motioner från styrelse och från medlemmar
11. Val av styrelse:- fyra ledamöter- två suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedningsnämnd för ett år
14. Medlemsavgift för 2019
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Efter årsmötet bjuds på middag - vänligen OSA

Medlem förhindrad att närvara kan rösta genom ombud. För att rösta personligen eller genom ombud krävs att medlemsavgiften har inkommit till FPAs plusgiro 869848 – 2 , senast på dagen för årsmötetNärvarande medlem får rösta för högst två frånvarande medlemmar som har betalat årsavgiften. Fullmakt sändes till styrelsen eller överlämnas på årsmötet vid inskrivning.

 

Valberedning: Franco Molinari (sammankallande), Mustafa Sönmez, och Qais Qadri

 

 

 OBS! Balans- och resultaträkning kommer att finnas på årsmötet.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Foreign Press Association of Sweden

2017-04-01 – 2018-03-31

 

Styrelsen

 

Ordinarie ledamöter:

Irina Dergacheva    Ordförande (2017-2019)

Osman Ikiz                Vice ordförande (2017-2019)

Jean-Paul Pouron  Kassaförvaltare (2017-2019)

Lisa Arnold                Sekreterare (2016-2018)

Adèle Rein                (2017-2018)

Isao Takahashi         (2016-2018)

Ariane Sains             (2016-2018)

 

Suppleanter:

Alex-Zsolt Hegedüs          (2016-2018)

Aldona Eriksson      (2016-2018)

-------------------------------

Revisor: Ibrahim Kuscu

 Revisorsupplesnt: Saleh Abdulrahman  

Ekonomisk rådgivare: Olle Svedman

 Valberedning: Franco Molinari (sammankallande), Mustafa Sönmez och Qais Qadri

 

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten och ett flertal övriga planerings- och arbetsmöten.

1.       19.4.

2.       11.5.

3.       31.8.

4.       25.10.

5.       29.11.

6.       7.2.

7.       1.3.

 

Jean-Paul Pouron och Adéle Rein har varit på pressrummet varje måndag mellan kl. 10.00 och 12.00, för att sköta medlemsärenden, administrativa ärenden och bokföringen, ca 50 möten.

 

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stark. Nya medlemmar har fortsatt att strömma till och intäkterna har ökat därefter.

 

Medlemmar

Under 2017 var vi 144 medlemmar varav 15 nya medlemmar.

 

Hemsidan

Alex-Zsolt Hegedüs uppdaterar hemsidan löpande, bl.a. med bilder efter evenemang. Adele Rein och Jean-Paul Pouron sköter det som ska publiceras.

 

Aktiviteter

 

Pressresor & aktiviteter

Som planerat har FPA genomfört flera aktiviteter under det gångna året.

 

Maj 2017

Pressträff Vikingaliv.

 

Juni 2017

Pressresa till Åland.

 

August 2017

Pressresa till Vallastaden.

 

Oktober 2017

Besök på marinarkeologiska utgrävningar, Skeppsholmen.

 

November - December 2017

”Bakom Nobel-Kulisserna”: Guidade turer på Stadshuset, Konserthuset och Nobelmuseet.¨

 

Gemensamt glöggmingel med UD. Ca. 35 medlemmar deltog.

 

Löpande

November 2015 beslöt styrelsen att införa en regelbunden sammankomst för medlemmarna ”After Work”. Irina Dergacheva förhandlade även förmånliga priser för journalister med M5. Mötet skulle leda till ett mer livligt föreningsliv och främja utbytet mellan medlemmarna. De första möten var välbesökta vilket visar på behovet att regelbundet utbyte i föreningen. Under året har After Work ägt rum 4 gånger.

 

Vi har haft kontinuerliga kontakter och gott samarbete med Boel Lindbergh på UD.

 

Irina Dergacheva                        Osman Ikiz                                    Jean-Paul Pouron

 

 

Adèle Rein                                    Isao Takahashi                                                          Ariane Sains

 

 

Lisa Arnold                                    Alex-Zsolt Hegedüs                              Aldona Eriksson